نقشه راه دیجیتال مارکتینگ

road map

در دنیای دیجیتال مارکتینگ محتوا زمانبندی و کانال های ارتباطی  بعنوان سه عنصر جدایی ناپذیر وحیاتی می باشند . این سه عنصر اساسی با برنامه ریزی دقیق و بودجه بندی منطقی می تواند معجزه شدن را برای شما رقم بزند و نام شما را در میان اقشار جامعه بیش از پیش پر رنگ تر نماید

این طرح در6 گام اساسی از نقصه صفر شما را به هدف و تارگت طراحی شده در مسیر دیجیتال مارکتینگ و برند شدن میرساند همچنین این طرح جهت رسیدن به نتیجه و ایجاد زیرساخت مستحکم در دنیای دیجیتال، طراحی و ارائه گردیده است