عضویت در تعاونی کسب و کار نظام صنفی رایانه ای استان البرز