مرکز آزمون های شغلی و مهارتی

آزمون هوش مالی

هوش مالی شما چقدر است و فکر میکنید آینده موفق مالی داشته باشید ؟
رایگان

تست DISC

طبق دسته بندی ها ۴ تیپ شخصیتی وجود دارد. شما در کدام تیپ شخصیتی قرار دارید؟
رایگان

تست MBTI

یکی از چالشهای زندگی هر شخصی پیدا کردن گروه شغلی و مدل رفتاری خود میباشد

لنگر شغلی

پیدا کردن شغلی مناسب با تیپ شخصیتی جز مهمترین عملیات یک مشاور شغلی میباشد