1. شناسایی وضعیت فعلی کسب و کار شما
 2. برگزاری جلسات طوفان فکری در بین صاحب نظران
 3. تدوین و بررسی نقشه کسب وکار (بیزینس پلن)
 4. تدوین چشم انداز با مفاهیم کاربردی و نه شعاری ( صادرات و وارادت )
 5. – بررسی ماموریت ( رسالت مجموعه)
 6. هدف گذاری های کلان و خرد
 7. برنامه ریزی اصولی
 8. تبیین استراتژی و راهبرد  جهت رسیدن به هدف
 9. آموزش تیم مدیریت
 10. طراحی چارت سازمانی
 11. بررسی جدول swot نقات قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت ها
 12. بررسی و ارایه راهکار در خصوص زیرساخت های سازمان
 13. پیشنهاد در خصوص نرم افزار های زیرساختی ( مالی . اتوماسیون .داشبردهای مدیریتی و …)
 14. مشاوره در خصوص طراحی و استاندارسازی فرم های داخلی . صورتجلسات . دانشنامه سازمان و ….
 15. ارائه دستورالعمل های داخلی و منطبق کردن سازمان طبق قوانین وزارت کار(ثبت شرکت و قراردادها …)
 16. اجرای فرایند استخدام اصولی نیروی فنی. (ساعات کاری . حقوق . شرح وظایف پرسنل)
 17. ارائه راهکار جهت اطلاع رسانی و ارتباط با ۳ گروه مشتری ( برنامه ریزی هدفمند جداگانه) با درنظر گرفتن نیاز سازمان b۲g- b۲b-b۲c
 18. ثبت برند و مشاوره درخصوص اخذ مجوزات مربوطه
 19. مشاوره در خصوص برندینگ و مارکتینگ( روش های اطلاع رسانی وتبلیغات به تفکیک)
 20. مشاوره و پیشنهاد درخصوص دوره های اموزشی کارکنان
 21. ارائه طرح های توسعه بازارو بررسی بازارهای جدید
 22. طراحی و استاندارد سازی فرم جلسات و گزارشات ( کارمندی و مدیران میانی )
 23. بررسی صورت های مالی و ارایه پیشنهادات کاهش هزینه های مجموعه

بهترین راه برای اینکه احساس نا امیدی نکنی این است که برخیزی و کاری انجام دهی! منتظر اتفاقات خوب نباش. اگر حرکت کنی و کار مثبتی انجام دهی نه تنها دنیا را با امید پر می کنی که خودت نیز امیدوار می شوی.