کلمات بی معنا

بی معنا

بیان کلمات بی معنا و خواندن آن میتواند بسیار مفید بوده و گفتار ما را تقویت کند همچنین استفاده از این هجای این چهارچوب های ذهنی را نیز گسترش می دهد با تکرارشون عضلات زبان و دهان تقویت میشه، و همزمان، خروج کلمات راحت تر..البته به مرور و با تمرین فراوان. برای مثال : ژگشول […]